Kontaktujte nás, pomůžeme Vám předejít požárům či úrazům od elektrického proudu nebo pokutám

Domluvit se můžeme po telefonu

+420 608 978 796 nebo emailem 
mart-icta@seznam.cz 

Absolventi našich kurzů s dlouholetou praxí revizního technika, Vám dle dohody provedou revize    

elektroinstalací, elektro spotřebičů, ručního nářadí, šňůr, pracovních strojů, ochrany před bleskem (LPS),  a dalšího elektro zařízení
 

Na revize Vám doporučíme spolehlivého revizního technika s platným osvědčením a oprávněním k 
 
provádění revizí.Na revize Vám doporučíme spolehlivého revizního technika s platným osvědčením a oprávněním k 
 
provádění revizí.Na revize Vám doporučíme spolehlivého revizního technika s platným osvědčením a oprávněním k 
 
provádění revizí.

Revize elektro zařízení jsou ze zákona nařízeny 

např. zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění / energeticky zákon /
uvádí povinnost pro zákazníka udržovat svá odběrná zařízení ve stavu, který
odpovídá právním předpisům a technickým normám.
Pro držitele licence uvádí povinnost zajistit, aby k výkonu licencované
činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti
a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami apod.

 

Od poškozené elektroinstalace, elektro spotřebičů, ručního nářadí, šňůr, pracovních strojů, ochrany před bleskem (LP) běžně vznikají úrazy a požáry.

 

V roce 2018 došlo v České republice k řádově desítkám tisíc požárům a škodám
ve výši 8 miliard korun.

 

Proto jsou elektro revize povinné ze zákona.
Cílem revize je přecházet úrazům, škodám, požárům atd. 

V případě, že již taková situace nastane a vznikne úraz nebo
nějaká škoda, je dobré mít doklad tzv. zprávu o revizi pro pojišťovnu,
aby Vám škodu uhradila z Vašeho pojištění, které jste s ní uzavřeli.

Pojišťovna Vám vzniklou škodu nemusí uhradit
když zpráva o revizi má nedostatky a řeší se to soudně.

 

Revizní technik sice odpovídá za provedení revize,
ale provoz zařízení ovliňuje provozovatel a proto i ze zákona odpovídá
za stav tohoto zařízení při provozu.

Mnohdy ani reviznímu technikovi nejsou zpřístupněny prostory, 

aby mohl zařízení zrevidovat a napsat to do zprávy o revizi. 

Bohužel jsou i tací revizní technici, kteří ani neví,
jak některé zařízení revidovat a raději se
 o tom ve zprávě o revizi nezmiňují. 

 

Jak praxe ukazuje, je mnoho velmi strohých revizních zpráv, 

které zdaleka neobsahují údaje, které má zpráva o revizi obsahovat.

Proto jsme se rozhodli školit revizní techniky a být i poradci provozovatele, 

který potřebuje mít elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti schopné provozu a to nejen k vůli kontrolám.

 

Například můžeme Vám:

  • dát pár tipů pro výběr dobrého revizního technika  
  • odhalit tajemství v čem spočívá provedení kvalitní revize
  • jakých chyb se revizní technik i Vy můžete dopustit
  • jak můžete ušetřit za revize i pravidelné
  • jak srovnávat kvalitu revize s cenou a časem
  • co před Vámi revizní technici tají a co vás to může stát

 

Můžete nás kontaktovat, poradíme Vám zdarma.

 

Vyzkoušejte si nás

Ověřte si kvalitu našich služeb nezávazně a zdarma.
Věříme, že budete spokojeni s kvalitou našich služeb.

 

Získejte elektro revize  zdarma

Více informací získáte díky bezplatné předběžné elektrorevizi.

 

Neriskujte za nesplněné elektro revize

Je mnoho různých předpisů, zákonů a norem včetně nařízení vlády, 

které doporučují z důvodu ochrany zdraví a majetku 
provádět revize a kontroly 
spotřebičů, ručního nářadí, šňůr, pracovních strojů, elektroinstalace a dalšího zařízení.

Elektrorevize Vám doporučujeme provádět pravidelně.


Od roku 1992 pomáháme firmám a domácnostem hlídat lhůty revizí jejich elektrických zařízení podle zákonů a dalších předpisů.

Jelikož více než 30 let sledujeme zákony a předpisy z oboru revize elektrických zařízení, 
můžeme Vám ušetřit mnohé starosti a hlavně peníze

 

Kontrolu dodržování zákonných povinností provádí SÚIP s OIP v souladu se zákonem, z kterého výtah uvádíme

 

Zákon č. 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce

Částka 94/2005

Platnost od 29.06.2005

Účinnost od 01.07.2005

 

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON o inspekci práce ze dne 3. května 2005

§ 2

(1) Zřizují se Státní úřad inspekce práce (dále jen „úřad“) a oblastní inspektoráty práce (dále jen „inspektorát“), které jsou správními úřady. Sídlem úřadu je Opava. Označení, sídla a územní obvody inspektorátů jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

- atd.

 

ČÁST DRUHÁ

PŮSOBNOST A PŘÍSLUŠNOST ÚŘADU A INSPEKTORÁTŮ

§ 3

(1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů ...

 - atd.

 

§ 6

(1) Působnost úřadu a inspektorátů se vztahuje na

a) zaměstnavatele a na jejich zaměstnance, na právnické osoby, u kterých jsou vykonávány veřejné funkce, a na fyzické osoby vykonávající veřejné funkce,

b) fyzické osoby, které jsou zaměstnavateli a samy též pracují (§ 137 písm. a) zákoníku práce),

c) fyzické nebo právnické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu (Například živnostenský zákon) a nikoho nezaměstnávající (§ 137 písm. b) zákoníku práce),

d) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené pod písmeny b) a c) (§ 137 písm. c) zákoníku práce),

e) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 12 písm. d) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)), a na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb.),

 

- atd.

 

ČÁST TŘETÍ

PRÁVA A POVINNOSTI PŘI KONTROLE

§ 7

(1) Inspektor je oprávněn

a) vykonávat kontrolu podle tohoto zákona, je-li při jejím zahájení přítomen člen statutárního orgánu kontrolované osoby, zástupce kontrolované osoby, zaměstnanec kontrolované osoby, spolupracující rodinný příslušník nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby; na místech, na kterých by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví inspektora, může být kontrola vykonána jen za doprovodu fyzické osoby pověřené k tomu kontrolovanou osobou,

b) požadovat prokázání totožnosti fyzických osob uvedených v písmenu a) podle občanského průkazu, cestovního dokladu, popřípadě služebního průkazu státního zaměstnance33),

- atd.

 

§ 8

Povinnosti inspektora

Inspektor je povinen

a) informovat příslušný odborový orgán nebo radu zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o zahájení kontroly, jestliže u kontrolované osoby působí,

b) pořídit o výsledku kontroly dílčí protokol [§ 7 odst. 1 písm. f)]; dílčí protokol musí být součástí protokolu,

 

§ 9

(1) Inspektor může v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou osobu, aby se v určené lhůtě dostavila na pracoviště úřadu nebo inspektorátu a poskytla údaje, dokumenty nebo věci související s výkonem kontroly; kontrolovaná osoba je povinna této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou překážku, která jí brání ve splnění této povinnosti v určené lhůtě.

- atd.

 

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH OSOB

Přestupky

§ 9a

(1) Fyzická osoba se jako osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby, dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 9.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200000 Kč.

- atd.

 

§ 17

Přestupky na úseku bezpečnosti práce

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že

a) nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích,

b) neplní informační povinnost stanovenou v § 108 odst. 2 a 3 zákoníku práce,

c) nezajistí spolupráci osob na jednom pracovišti, aby byli kromě jejích zaměstnanců chráněni také zaměstnanci jiné osoby,

d) přenese náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na zaměstnance,

e) nezajistí přijetí opatření potřebných k prevenci rizik, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu36),

f) nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v § 101 až 103 zákoníku práce,

g) neposkytne bezplatně osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu57),

h) nesplní povinnost udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu nebo nekontroluje jejich používání,

i) neumístí bezpečnostní značky nebo nezavede signály, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu58),

 

- atd.

 

§ 19

Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví tím, že nezajistí, aby technická zařízení stanovená zvláštním právním předpisem (§ 134b zákoníku práce.

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.), která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, obsluhovaly jen zdravotně způsobilé a zvlášť odborně způsobilé fyzické osoby.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

 

§ 20

Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení tím, že

a) v rozsahu oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru (§ 6a odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 159/1992 Sb.) na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení (§ 6b a 6c zákona č. 174/1968 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.

Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů) nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu,

b) bez oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru (§ 6b a 6c zákona č. 174/1968 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb. Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.) na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení (§ 6b a 6c zákona č. 174/1968 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.

Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.) provádí ve stanovených případech prohlídky, revize nebo zkoušky,

c) nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole.

(2) Za přestupek podle odstavce 1

a) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,

b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč,

c) písm. a) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru.

- atd.

 

Správní delikty právnických osob

§ 22a

(1) Právnická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 9.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 200000 Kč.

- atd.

 

§ 30

Správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti práce

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti práce tím, že

a) nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích,

b) neplní informační povinnost stanovenou v § 108 odst. 2 a 3 zákoníku práce,

c) nezajistí spolupráci osob na jednom pracovišti, aby byli kromě jejích zaměstnanců chráněni také zaměstnanci jiné osoby,

d) přenese náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na zaměstnance,

e) nezajistí přijetí opatření potřebných k prevenci rizik, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu (§ 132a zákoníku práce),

f) nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v § 101 až 103 zákoníku práce,

g) neposkytne bezplatně osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků),

h) nesplní povinnost udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu nebo nekontroluje jejich používání,

i) neumístí bezpečnostní značky nebo nezavede signály, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu (§ 133b zákoníku práce. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.),

j) nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu (§ 105 zákoníku práce.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů),

k) nevyhotoví záznam o pracovním úrazu nebo nevede dokumentaci ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu (§ 105 zákoníku práce. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů),

l) nepředá vyhotovení záznamu o pracovním úrazu postiženému a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům,

m) nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu (§ 105 zákoníku práce. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů),

n) neohlásí pracovní úraz a nezašle záznam o něm stanoveným orgánům a institucím (§ 105 zákoníku práce.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů),

o) nepřijme opatření proti opakování pracovních úrazů,

p) nevede evidenci fyzických osob, u nichž byla uznána nemoc z povolání,

q) neplní povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí stanovené v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb.), v nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí), nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu),

r) neplní povinnosti při zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních prostředků a zařízení stanovené v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb.) a v nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí),

s) poruší povinnost týkající se organizace práce a pracovních postupů stanovenou v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky), nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat (Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat), nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru), nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky), nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě (Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě),

t) nepřizná právo odmítnout výkon práce, o níž lze mít důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje život nebo zdraví zaměstnanců, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob,

u) zaměstná mladistvé zaměstnance (§ 274 odst. 2 zákoníku práce) pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob,

v) nepřizná odborovým orgánům právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 322 zákoníku práce,

w) nepřizná zaměstnancům právo účasti na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu (§ 18 odst. 1 a § 136a zákoníku práce),

- atd.

 

(2) Za správní delikt podle odstavce (1)

a) 

b) 

c) 

d) písm. a), b), d), g), n), o) a r) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

 

- atd.

 

§ 32

Správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví tím, že nezajistí, aby technická zařízení stanovená zvláštním právním předpisem (§ 134b zákoníku práce.

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.), která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, obsluhovaly jen zdravotně způsobilé a zvlášť odborně způsobilé fyzické osoby.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

 

 

- atd.