Předpisy

Přehled základních předpisů pro revizního technika

 

 

ZÁKONY, NAŘÍZENÍ, VYHLÁŠKY A NORMY

 
Vyhláška č.
  137/1998 Sb.
 - ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích  
    
  na  výstavbu
Zákon č.
  183/2006 Sb.
- stavební
  zákon a související předpisy
Zákon č.
  505/1990 Sb.
- o
  metrologii a související předpisy
Nařízení
  vlády č. 24/2003 Sb.
- kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. - o
  technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich 
   elektromagnetické kompatibility
Nařízení vlády
  č. 17/2003 Sb.
- kterým se stanoví  technické 
  požadavky na elektrická zařízení 
    
  nízkého napětí. 
Zákon č.
  22/1997 Sb.
- o
  technických požadavcích na výrobky
Zákon č.
  102/2001 Sb.
- o
  obecné bezpečnosti výrobků, povinnostech výrobců, dovozců a   
   
  distributorů.
Nařízení
  vlády č. 101/2005 Sb.
- o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády
  č. 495/2001 Sb.
- kterým
  se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
  osobních  
    
  ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a
  dezinfekčních  
    
  prostředků
Nařízení vlády
  č. 494/2001 Sb.
- kterým
  se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání
  záznamu o   
    
  úrazu, vzor záznamu o
  úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se  
    
  ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
Nařízení vlády
  č. 11/2002 Sb.
- kterým
  se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních
  značek a  
    
  zavedení signálů 
Zákon č.
  309/2006 Sb.
- kterým
  se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
  zdraví při  
     práci v
  pracovněprávních vztazích ... 
Nařízení vlády
  č. 591/2006 Sb.
- o
  bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
    
  při práci na staveništích ...
Nařízení vlády
  č. 378/2001 Sb.
- kterým
  se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
  používání 
    
  strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí ...
Zákon č.
  262/2006 Sb.
- Zákoník
  práce
Zákon č.
  251/2005 Sb.
- o inspekci práce
Vyhláška ČÚBP
  č.50/1978 Sb.
- o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
Vyhláška ČÚBP
  č.20/1979 Sb.
- kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé  
   
  podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ...  
Zákon č.
  189/2008 Sb.
- o
  uznávání odborné kvalifikace
Zákon č.
  174/1968 Sb.
 - o státním odborném
  dozoru nad bezpečností práce 
   
ČSN EN 62305-1:2006 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné
  principy
ČSN EN
  62305-2:2006
Ochrana před bleskem
  - Část 2: Řízení rizika
ČSN EN
  62305-3:2006
Ochrana před bleskem
  - Část 3: Hmotné škody na stavbách a   
  nebezpečí života
ČSN EN
  62305-4:2006
Ochrana před bleskem
  - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve  
  stavbách
ČSN 33
  2000-4-41 ed.2
Elektricé
  instalace nízkého napětí - Ochranná opatření pro
  zajištění  
  bezpečnosti - Ochrana před úrazem
  elektrickým proudem 
ČSN 33
  2000-5-54 ed.2:2007
Elektricé
  instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a
  stavba  
  elektrických zařízení - Uzemnění,
  ochranné vodiče a vodiče ochran.
  pospojování
   
   
ČSN EN 61140 ed.2:2003 Ochrana před úrazem elektrickým
  proudem - Společná hlediska pro
  instalaci a zařízení
ČSN 33
  0121:2001 (opr.2003)
Jmenovitá napětí
  veřejných distribučních sítí nn
ČSN EN 60446
  ed.2:2008
Základní a
  bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení 
  a identifikaci - Označování vodičů
  barvami nebo písmeny a číslicemi
ČSN EN
  60073:2003 ed.2
Základní a
  bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, 
  značení a identifikaci - Zásady
  kódování sdělovačů a ovládačů.
ČSN EN
  60529:1993
Stupně ochrany krytem
  (krytí - IP kód).
ČSN 33 2000-1
  ed.2:2009
Elektrické instalace
  nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 
  stanovení základních charakteristik,
  definice.
ČSN 33
  2000-6:2007
Elektrické instalace
  budov - Část 6: Revize.
ČSN 33
  1500:1990  (Z3:2004)
Revize elektrických
  zařízení
ČSN 33
  1600:1994 ed.2
Revize a kontroly
  elektrických spotřebičů během používání.
ČSN 33
  2000-3:1995
Elektrotechnické
  předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení 
  základních charakteristik
ČSN 33
  2000-4-43:2003
Elektrické instalace
  budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana 
  proti nadproudům
ČSN 33
  2000-4-45:1996
Elektrická zařízení.
  Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před 
  podpětím.
ČSN 33
  2000-4-46 ed.2 :2002
Elektrická zařízení -
  Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a 
  spínání
ČSN 33
  2000-4-47:1997
Elektrická zařízení.
  Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití 
  ochranných opatření pro zajištění
  bezpečnosti.
ČSN 33
  2000-4-473:1994
Elektrická zařízení.
  Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití opatření 
   pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti 
  nadproudům.
ČSN 33 2000-4-482:2000 Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním
  rizikem nebo nebezpečím
ČSN-33 2000-5-52:1998 Elektrická zařízení -
  Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - 
Kapitola 52:
  Výběr soustav a stavba vedení.
ČSN-33
  2000-5-53:1994
 
ČSN-33 2000-5-523 ed.2:2003 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a
  stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy
  v elektrických rozvodech.
ČSN 33 2000-5-537:2001 Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba
  elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání.
ČSN 33 2000-5-559:2006 Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba
  elektrických zařízení - Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová
  zařízení.
ČSN 33 2000-7-701 ed.2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část
  7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory
  s vanou nebo sprchou.
ČSN 33 2000-7-702 ed.2:2003 Elektrické
  instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech -
  Oddíl 702: Plavecké bazény a jiné nádrže
ČSN 33 2000-7-703 ed.2:2005 Elektrické
  instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
  - Místnosti a kabiny se saunovými kamny.
   
   
   
ČSN 33 2000-7-704 ed.2:2007 Elektrické instalace
  nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
  - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích.
ČSN 33 2000-7-705 ed.2:2007 Elektrické
  instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních
  objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení.
ČSN 33 2000-7-706 ed.2:2007 Elektrické
  instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních
  objektech - Omezené vodivé prostory.
ČSN 33 2000-7-707 ed.2:1997 Elektrická
  zeřízení. Část 7: Požadavky na zvláštní instalace nebo prostory. Oddíl 707: Požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat
   
ČSN 33 2000-7-708 ed.2:2006 Elektrické
  instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech -
  Oddíl 708: Elektrická zařízení parkovacích míst pro
  karavany v kempincích.
ČSN 33 2000-7-711:2004 Elektrická
  instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
  - Výstavy, přehlídky a stánky.
ČSN 33 2000-7-713:2005 Elektrická
  instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech -
  Oddíl 713: Nábytek.
ČSN 33 2000-7-714:2001 Elektrická
  zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl
  714: Zařízení pro venkovní osvětlení.
ČSN 33 2000-7-715:2006 Elektrické
  instalace budov - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
  - Světelná instalace napájená malým napětím.
ČSN
  33 2000-7-753:2003
Elektrické
  instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech -
  Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění.
ČSN 33
  2130:1985 vč.zm.1988
Vnitřní elektrické
  rozvody
ČSN 33 2140:1985  Elektrotechnické
  předpisy: Elektrické rozvody v místnostech pro lékařské
  účely.
   
   
ČSN 33 2180:1980 Elektrotechnické
  předpisy: Připojování elektrických přístrojů
  a spotřebičů
ČSN 33 2312:1985 Elektrotechnické
  predpisy. Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na
  nich.
ČSN 33 3080:1978 Elektrotechnické
  předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými
  kondenzátory.
   
ČSN 33 3201:2002 Elektrické
  instalace nad AC 1kV
ČSN 33 3320:1996 vč.zm.1997 Elektrotechnické
  předpisy: Elektrické přípojky.
   
   
ČSN 34 0350:1965 Elektrotechnické
  předpisy: Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová
  vedení.
ČSN
  34 1090:1961
Elektrotechnické
  předpisy: Předpisy pro prozatimní elektrická zařízení.
ČSN EN
  50110-1:2005
Obsluha a práce na
  elektrických zařízeních
ČSN 73 6006:2003 Výstražné fólie k identifikaci
  podzemních vedení technického vybavení. 
ČSN EN 60204-1:2007 ed.2 Bezpečnost strojních zařízení -
  Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky
   
   
ČSN EN 60439-1:2000 ed.2 Rozváděče
  nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené
  rozváděče.
ČSN
  EN 60439-3:1995 vč.zm.
Rozváděče
  nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k
  instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice.
   
ČSN EN
  60439-4:2005
Rozváděče
  nn. Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče.
ČSN EN 60439-5:2007 ed.2 Rozváděče
  nn - Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče distribuční
  soustavy
ČSN 35
  7030:1992
Rozvodnice a
  elektrorozvodná jádra.
ČSN 35 7141:1987 Zařízení na kompenzaci jalového výkonu kondenzátory. Všeobecné technické požadavky.
   
ČSN EN 50274:2002 Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým
  proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých
  částí.

 

 

 

 

 Zdroj: https://batech.webnode.cz/predpisy/